٭ همه علاقمندان به حمايت و دفاع از "دیده بان"   ميتوانند به آن بپيوندند و به عضويت آن در آيند. عضویت در "دیده بان" فردی است.

٭ نام عضو "دیده بان"، در ليست اعضا ثبت مى شود، کارت عضويت آن را دريافت مى کند و اطلاعيه ها و برنامه هاى  "ائتلاف" را دريافت مى کند.

٭ عضو "دیده بان " در حد تمايل خود اين نهاد را از نظر مالى تقويت مى کند.

ساختار (Structure)

٭ "دیده بان آزادی و انقلاب ایران" که در ادامه اين سند و اسناد بعدى به اختصار  "دیده بان"، هم ناميده مى شود٬ کمپینی بین المللی برای کمک به پیروزی رساندن این انقلاب و خواسته های آن است.

Iran Freedom and Revolution Watch (Iran FRW)

۱- "دیده بان آزادی و انقلاب ایران "، که در این سند برای اختصار از آن به نام "دیده بان" نام برده خواهد شد، متشکل از افرادی که در حمایت از "انقلاب سوم" مردم در ایران، در حمایت از آزادی و انقلاب، فعالیت هماهنگ و مشترکی را پیش می برند و هدف شان کمک به پیروزی رساندن این انقلاب و خواسته های آن است.

  1. Iran Freedom and Revolution Watch, hitherto referred to as IranFRW, is a group of all those who in support of the “third revolution” of people of Iran, in support of freedom and revolution, take fore common and coordinated activities with the aim of providing support to make this revolution and its demands victorious.

  1. Iran Freedom and Revolution Watch, tot nu toe aangeduid als IranFRW, is een groep van alle mensen die, ter ondersteuning van de "derde revolutie" van het Iraanse volk en ter ondersteuning van vrijheid en revolutie, gemeenschappelijke en gecoördineerde activiteiten ontplooien met als doel alle steun te verlenen om deze revolutie en diens eisen te laten zegevieren.