Iran Freedom and Revolution Watch (Iran FRW)

۱- "دیده بان آزادی و انقلاب ایران "، که در این سند برای اختصار از آن به نام "دیده بان" نام برده خواهد شد، متشکل از افرادی که در حمایت از "انقلاب سوم" مردم در ایران، در حمایت از آزادی و انقلاب، فعالیت هماهنگ و مشترکی را پیش می برند و هدف شان کمک به پیروزی رساندن این انقلاب و خواسته های آن است.

۲- " دیده بان"، فعالیت بین المللی، مشترک و همگانی افرادی است که مستقل از زبان، پیشینه ملی و مذهبی و سیاسی، و مستقل از جغرافیای محل زندگی، به امکان به پیروزی رساندن این انقلاب باور دارند و برای تحقق آن تلاش میکنند. از نظر" دیده بان" تجربه عظیم جامعه و مردم در ایران، که پس از شکست دو انقلاب مشروطه و ۵۷، ‌آبدیده تر انقلاب سوم و نوین خود را شکل داده و آن را آگاهانه تر پیش میبرند، این پیروزی را ممکن کرده است.

۳ـ از نظر" دیده بان "، پیروزی این انقلاب در اولین قدم زنانه، تحقق بی قید و شرط مطالبات آن، یعنی جمع شدن کامل بساط آپارتاید جنسی در سراسر ایران و کوتاه شدن دست مذهب و اسلام از زندگی زنان،  دختران و جامعه، است. امری که ضروری است در سیر این انقلاب و در تمام فازها و مقاطع آن، ازآنها حفاظت  شود. ما معتقدیم که احترام به انسان و زن، احترام به شادی و رفاه و زندگی انسانی برای همه، احترام به کودکان و محیط زیست، مقدم بر احترام به هر مذهب و عقیده و مرامی است! شعار "زن، زندگی، آزادی"، جوهر این آرمان و قطب نمای تلاش متحدانه مردمی در ایران، برای تحقق آن است!

۴ـ " دیده بان" در فعالیت های خود در دفاع از آزادی و انقلاب ایران، همه امکانات و راه های ممکن، از فعالیت بعنوان یک گروه فشار روی دولتها و  نهادهای مختلف، تا جلب حمایت مردم متمدن جهان و سازمانهای مدافع حقوق انسان و برگزاری میتیگها، تظاهرات ها و سازماندهی عمل مستقیم مردم، را بکار میگیرد.

۵ـ " دیده بان" دست همه گروهها، سازمانها، شخصت ها، فعالین و علاقمندانی، که خود را در اهداف این نهاد شریک میدانند، را برای همکاری می فشارد و خود در چهار چوب اهداف "دیده بان"، آماده همکاری برای دفاع از انقلاب و آزادی در ایران است.

مارس٣ ۲۰۲