٭ همه علاقمندان به حمايت و دفاع از "دیده بان"   ميتوانند به آن بپيوندند و به عضويت آن در آيند. عضویت در "دیده بان" فردی است.

٭ نام عضو "دیده بان"، در ليست اعضا ثبت مى شود، کارت عضويت آن را دريافت مى کند و اطلاعيه ها و برنامه هاى  "ائتلاف" را دريافت مى کند.

٭ عضو "دیده بان " در حد تمايل خود اين نهاد را از نظر مالى تقويت مى کند.

٭ عضو ""دیده بان " ميتواند با پرکرن فرم تقاضاى کار داوطلبانه (Volunteer)، فعال (Activist) آن شود و در سازماندهی و اجرای فعاليت هاى آن سهیم شود.

 

مارس٣ ۲۰۲