ساختار (Structure)

٭ "دیده بان آزادی و انقلاب ایران" که در ادامه اين سند و اسناد بعدى به اختصار  "دیده بان"، هم ناميده مى شود٬ کمپینی بین المللی برای کمک به پیروزی رساندن این انقلاب و خواسته های آن است.

٭ "دیده بان"  توسط  یک هماهنگ کننده سراسری، فعالیت هایش را به پیش میبرد. "هماهنگ کننده سراسری" مسئولیت هدايت فعاليت سراسرى و هماهنگى فعاليت هاى محلى و سخنگویی "دیده بان" را به عهده دارد.

٭ در آغاز تاسیس ٬"هماهنگ کننده سراسری"،  توسط هيات موسس آن تعیین میشود.

٭ "هماهنگ کننده سراسری" براى اداره، هدايت و هماهنگ کردن فعاليت هاى آن، میتواند در چهارچوب اهداف

"دیده بان"، نهادها و ارگانهای لازم٬ از جمله دفتر مرکزی خود را ایجاد کند. 

٭ "دیده بان" با تاسيس دفاتر محلى در کشورها و شهرهاى مختلف، شبکه اعضا و فعالين خود در محل را سازمان مى دهد.

٭ دفاتر محلى در نشست هاى خود با فعالين، اولويت هاى کار محلى خود را تعيين مى کنند، براى پيشبرد آن آرايش لازم را به خود مى دهند و کميسيون ها و کميته ها و جمع هاى مورد نياز را سازمان مى دهند.

٭ برنامه هاى عمل دوره اى دفاتر محلی، و فراخوان هاى اصلى آنها، بايد به تائيد دفتر مرکزى برسد.

٭ بعنوان يک قاعده عمومى تمام فعالين  "دیده بان" داوطلبانه کار مى کنند.

٭تبصره:

١- جزئيات بيشتر مربوط به نشست ها و مکانيسم هاى اجراى اين سند بعدا و در اسناد ديگرى٬ تعريف مى شوند.

٢- در هرمقطعى بنا به نياز فعاليت هاى "دیده بان"،  میتوان مفادی به اين سند اضافه کرد.

 

مارس٣ ۲۰۲